BRUGERAFTALE
Vilkår og betingelser for panelmedlemskab

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser regulerer medlemskabet i Feedback panelet (nedenstående “Panel“) for Splay AB, 556909-3882, (nedenstående “Panelejer“) og Nepa Sweden AB, organisationsnummer 556671-5826 (nedenstående “Paneladministrator”), for aktiverede online-spørgeundersøgelser.

1.2 Panelejeren og paneladministratoren samarbejder om at levere spørgeundersøgelser til panelmedlemmer fra forskellige andre parter, som ønsker at foretage spørgeundersøgelser ved brug af panelet.

1.3 For at registrere som medlem af Panel, skal du acceptere disse vilkår og betingelser.

1.4 Når du bliver medlem af Panel, bliver du tilbudt muligheden for at deltage i spørgeundersøgelser, som forskellige virksomheder ønsker at foretage.

1.5 Som medlem af Panel kan du kontaktes af virksomheder, som ønsker at foretage spørgeundersøgelser, på vegne af sig selv eller andre virksomheder. Du kan vælge ikke at acceptere invitationer til at deltage i spørgeundersøgelserne. Du gives incitament for din deltagelse i spørgeundersøgelserne i henhold til vilkårene og betingelserne for den enkelte spørgeundersøgelse.

1.6 Du skal være bosiddende i det land, som er panelets hovedfokus.

1.7 Du må kun have ét medlemskab i Panel, og hvis panelejeren eller paneladministratoren skulle finde flere medlemskaber for den samme person har panelejeren eller paneladministratoren ret til at afmelde alle eller de ekstra konti. Flere medlemmer af den samme familie har ret til at deltage i Panel, men spørgeundersøgelser kan kun besvares af et medlem på den samme computer, medmindre andre regler er anført i spørgeundersøgelsen.

1.8 Panelejeren eller paneladministratoren forbeholder sig retten til at annullere medlemskabet, hvis medlemmet ikke har deltaget i nogen spørgeundersøgelser inden for en sammenhængende periode på 36 måneder, hvis medlemmer ikke opfylder de aktuelle krav til medlemskab i Panel, eller hvis medlemmer ifølge panelejeren eller paneladministratoren ikke har fulgt de gældende vilkår og betingelser for et medlemskab i Panel i henhold til de vilkår og betingelser, som var gældende på det tidspunkt.

2 INCITAMENT FOR DELTAGELSE I SPØRGEUNDERSØGELSER

2.1 Medlem vil inden hver spørgeundersøgelse blive informeret om, hvor længe spørgeundersøgelsen vil tage og det incitamentet, der tilbydes for den spørgeundersøgelse. Hvert medlem kan modtage maksimum € 99 om året, og der kan udbetales maksimum € 9 hver måned. Medlemmet er eneansvarlig for betaling af eventuel skat. Medlemmet forpligter sig til at svare sandfærdigt og omhyggeligt på spørgsmålene i spørgeundersøgelserne, som medlemmet deltager i, såvel som til altid at give korrekt information om medlemmets alder og køn eller eventuelle andre baggrundsoplysninger. Hvis panelejeren eller paneladministratoren skønner, at et svar er blevet givet i modstrid med disse vilkår og betingelser, har panelejeren eller paneladministratoren ret til at beholde og ikke give medlemmet incitamentet for den specifikke spørgeundersøgelse. Efter tre sådanne hændelser har panelejeren eller paneladministratoren ret til at slette medlemmets konto. Hvis et medlem afmeldes fra Panel, har medlemmet ikke længere ret til optjent men endnu ikke indkasseret incitament.

2.2 Medlemmet har ret til udbetaling af optjent incitament, som beløber sig til eller overstiger minimumsbeløbet, der på et givet tidspunkt er specificeret på den personlige panelkonto. Incitament betales til medlemmet i henhold til betalingsmulighederne fremsat på Panel’s websted. Panelejeren eller paneladministratoren forbeholder sig retten til at ændre incitamentniveauerne, grænserne for udbetaling og incitamentvalgmulighederne. For visse behandlingsmuligheder kan der opkræves et transaktionsgebyr.

3 MEDLEMSKAB

3.1 Medlemskab i Panel er helt frivilligt, og medlemmet har til enhver tid ret til at stoppe medlemskabet. Panelejeren eller paneladministratoren har enhver tid ret til at stoppe medlemskabet i henhold til 2.1 ovenfor.

3.2 Hvis medlemmet stopper sit medlemskab i Panel, har medlemmet ikke længere ret til optjent men endnu ikke udbetalt incitament.

4 HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Når du registrerer som medlem af panelet og under hele forløbet af dit medlemskab, vil panelejeren og paneladministratoren håndtere personoplysninger om dig. Håndteringen sker i overensstemmelse med panelejernes databeskyttelsespolitik.

5 ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER

5.1 Disse vilkår og betingelser gælder til enhver tid i det format, som de offentliggøres på panelejerens websted. Panelejeren har til enhver tid ret til at ændre vilkårene og betingelserne for medlemskab i Panel, disse vilkår og betingelser, eller hvordan spørgeundersøgelser leveres.

5.2 Hvis disse vilkår og betingelser ændres, offentliggøres ændringerne på panelejerens websted, hvor gældende vilkår til enhver tid er offentliggjort. Ændringer i vilkår og betingelser for medlemskabet i Panel træder i kraft tidligst 30 dage efter panelejeren har underrettet medlemmet om ændringer via e-mail sendt til medlemmets registrerede e-mailadresse. Hvis vilkår og betingelser ændres, vil panelejeren informere medlemmet om ændringerne, hvornår de vil træde i kraft og årsagerne til ændringerne. Et medlem, som ikke accepterer de ændrede vilkår og betingelser, kan stoppe sit medlemskab med umiddelbar virkning.

5.3 Udover hvad der er påkrævet ifølge loven, er panelejeren eller paneladministratoren ikke ansvarlig for potentielle tab (herunder mistede fordele eller værre fordele) som følge af disse ændrede vilkår og betingelser. Ej heller er panelejeren eller paneladministratoren ansvarlig for erstatning til medlemmet eller en tredjepart for sådanne tab.

6 ANDET

6.1 Medlemskab i Panel giver ikke medlemmet ret til at deltage i et bestemt antal spørgeundersøgelser. Panelejerens og paneladministratorens ansvar i henhold til disse vilkår og betingelser er begrænset til direkte skade, som påvirker medlemmet, og skal under ingen omstændigheder overstige det gennemsnitlige årlige beløb udbetalt til det specifikke medlem som incitament i løbet af de sidste tre år.

6.2 Medlemmet bevilliger panelejeren en ubegrænset og gratis ret til varig brug af materialer, såsom tekst og billeder, som medlemmet registrerer i spørgeundersøgelser. Dette indbefatter retten til at tage kopier af materialet, stille materialet til rådighed for offentligheden og overføre materialet.

6.3 Panelejeren har ret til at overføre alle rettigheder i henhold til denne aftale til tredjeparter.

6.4 Ethvert stridsspørgsmål vedrørende medlemskab i Panel, som ikke kan løses ved aftale mellem parterne, skal afgøres i henhold til dansk lov af en dansk domstol.

7. KONTAKT

Hvis du har nogen spørgsmål angående medlemskab, eller hvis du ønsker at afslutte dit medlemskab af Panel, kan du kontakte support@dinfeedback.dk.